Privacybeleid Scouting Teylersgroep Losser

Ons website-adres is: https://www.teylersgroep.nl.

Scouting Teylersgroep Losser verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacystatement

In het privacystatement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Teylersgroep Losser via ledenadministratiesysteem Scouts Online van Scouting Nederland. Het privacystatement is terug te vinden op www.scouting.nl/privacy.

Lidmaatschapsregistratie

De lidmaatschapsregistratie verloopt via aparte papieren aanmeldingsformulieren voor de financiële als de ledenadministratie. Zodra het lidmaatschap effectief wordt, worden de gegevens geregistreerd in Scouts Online. Alleen de ledenadministratie (gegevensbeheerder/speltakleiding) van de Teylersgroep en de webmasters van Scouting Nederland hebben inzicht in uw gegevens. U kunt deze gegevens ook zelf inzien en wijzigen via de website van Scouts Online. Voor Scouts Online zie het bovengenoemde privacystatement.

Gezondheidsformulieren activiteiten en kampen

Scouting Teylersgroep Losser hecht veel waarde aan een veilige speelomgeving. Toch zit een ongeluk in een klein hoekje en kan het soms nodig zijn om een arts te bezoeken. In sommige situaties is het noodzakelijk dat de (bege)leiding van de jeugdleden beschikt over informatie over de gezondheid van het lid. Denk hierbij aan voedselallergieën of medicijngebruik, vooral bij speciale activiteiten en overnachtingen / kampen.

Scouting Teylersgroep Losser mag niemand verplichten deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ te verstrekken, maar wijst ouders/verzorgers op het belang van het verstrekken van deze informatie aan het leidingteam. Het verstrekken van de juiste informatie is de verantwoordelijkheid van de ouder / verzorger.

Er wordt hiervoor gebruikgemaakt van een gezondheidsformulier dat per jaar digitaal of op papier dient te worden ingevuld en ingeleverd door de ouders/verzorgers.

De ingeleverde vragenlijsten worden zorgvuldig bewaard in een afgesloten ruimte en niet digitaal geregistreerd. De gezondheidsformulieren zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak zoals genoemd op het formulier. Het formulier wordt na maximaal 1 jaar vernietigd.

Registratie activiteiten

Voor (groeps)activiteiten en kampen wordt gebruikgemaakt van e-mail en / of papieren formulieren. Er worden hierbij geen herleidbare persoonsgegevens geregistreerd.

Financiële gegevens

Om de financiële administratie te voeren vullen leden een doorlopende SEPA-machtiging in. Deze machtigingsformulieren worden conform de SEPA-regelgeving fysiek bewaard en machtigingsgegevens worden geregistreerd in ledenadministratiesysteem Scouts Online.

Voor Scouts Online zie het bovengenoemde privacystatement.

De penningmeester van de Teylersgroep heeft inzicht in de financiële gegevens.

Contactlijsten

Iedere speltak heeft de beschikking over een fysieke en/of digitale lijst met namen, adresgegevens en telefoonnummers van leden en ouders. In geval van nood kan de begeleiding ouders van de jeugdleden zo bereiken. Deze contactlijsten zijn alleen inzichtelijk voor het leidingteam van de betreffende speltak en wordt in een afgesloten ruimte bewaard of digitaal met een wachtwoord beveiligd. De contactlijsten worden na afloop van een seizoen vernietigd.

Online media

Scouting Teylersgroep Losser maakt soms gebruik van een e-mailnieuwsbrief waarin relevante lidmaatschapsinformatie wordt gedeeld. Alle leden ontvangen deze nieuwsbrief op het opgegeven e-mailadres bij lidmaatschapsregistratie. Er is mogelijkheid voor een OPT-Out.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website kan opslaan op de computer van een bezoeker. Op www.teylersgroep.nl worden cookies gebruikt voor het functioneren van de website en het meten van bezoekersstromen (analytics).

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Scouting Teylersgroep Losser gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers op deze website binnenkomen en hoe zij deze website gebruiken. De IP-adressen worden geanonimiseerd. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen Analytics informatie te verstrekken aan derden of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, Scouting Teylersgroep heeft hier geen invloed op.

Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Beeldmateriaal

Scouting Teylersgroep Losser maakt foto’s en video’s van diverse activiteiten ten behoeve van de promotie van Scouting Teylersgroep Losser en als herinnering. Bij lidmaatschapsregistratie wordt op het mutatieformulier  expliciet toestemming gevraagd voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal van het betreffende jeugdlid. Het is mogelijk dat deze foto’s online gepubliceerd worden op o.a. de Facebook pagina van de Teylersgroep. Toestemming is altijd in te trekken. De Teylersgroep heeft tevens een online fotoalbum dat te bereiken is via www.teylersgroep.nl.

Mochten er foto’s gepubliceerd zijn waar onverhoopt bezwaren tegen zijn, dan kunt u een e-mail sturen naar onderstaand e-mailadres, dan zal deze worden verwijderd.

Communicatie

Het privacybeleid van Scouting Teylersgroep Losser is terug te vinden via www.Teylersgroep.nl en op te vragen via het secretariaat op het volgende e-mailadres:

Datalekken

Indien er sprake is van (een vermoeden van) een datalek wordt dit conform het ‘protocol datalekken verwerkers’ gemeld bij Scouting Nederland via privacy@scouting.nl. Na melding van een datalek heeft Scouting Nederland een informatieplicht die voorschrijft dat leden worden geïnformeerd over wat er met hun persoonsgegevens is gebeurd.

Recht op vergetelheid (RTBF) en inzage in gegevens (SAR)

Indien een lid een beroep doet op het recht op vergetelheid (RTBF) of inzage in gegevens (SAR) reageert Scouting Teylersgroep Losser binnen één maand op dit verzoek. Dit verzoek dient schriftelijk gedaan te worden via het secretariaat. Conform het privacybeleid van Scouting Nederland wordt dit verzoek in overleg met de afdeling Juridische zaken van Scouting Nederland in behandeling genomen.

Wijzigingen privacybeleid

Scouting Teylersgroep Losser behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid af en toe te raadplegen, zodat je van de de laatste stand van zaken op de hoogte bent.

Disclaimer

De inhoud van www.teylersgroep.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Teylersgroep Losser tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Teylersgroep Losser expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.